head

Политика конфиденциальности

ЗГОДА-ДОЗВІЛ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Підписанням цієї згоди Я, власник персональних даних (надалі – Клієнт), надаю свою згоду/дозвіл на:

обробку ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується мене, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі - "Персональні дані")) Власника персональних даних з метою:

1) здійснення ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та/або третіми особами (будь-які особи, з якими ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» перебуває в договірних відносинах та/або члени Банківської групи «ТАС» (надалі – «Треті особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку, та/або надання послуг ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та Третіми особами, в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними;

2) надання Третіми особами послуг ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» із Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;

3) захисту ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);     

4) здійснення ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та Клієнтом: передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» Персональних даних Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» з метою, зазначеною в п.п. 1-4 цієї згоди/дозволу та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.   

Я надаю та підтверджую свою згоду ПрАТ "ВФ Україна" та ПрАТ "Київстар" на обробку інформації про надання та отримання мною телекомунікаційних послуг, з метою отримання мною послуг ТОВ «УЛФ-ФІНАНС». Мені, Власнику персональних даних, роз'яснено, що ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» виступає надавачем фінансових послуг, що діє на підставі ліцензії НБУ на діяльність фінансової компанії з правом надання послуги – фінансовий лізинг з 16.02.2024 р.

Обробка та зберігання Персональних даних здійснюється у строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої цією Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та/або його правонаступників. Підписанням цієї Згоди Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» персональних даних Клієнта, про включення Персональних даних до бази персональних даних ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року N 2297-VI, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.

Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Клієнта), володільцем яких є ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та/чи Треті особи. У випадку укладання між ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» і Клієнтом Договору фінансового лізингу (далі – Договір), Клієнт надає ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» згоду передавати третім особам будь-яку інформацію щодо персональних та інших даних Клієнта, а також використовувати її в цілях комерційних пропозицій. При порушенні Клієнтом умов Договору чи повідомлені неправдивих відомостей ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» розпоряджається вищезазначеною інформацією відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних.

Клієнт надає ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» свою згоду на надання інформації про Клієнта до Бюро кредитних історій, а також згоду на запит ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» інформації про Клієнта (кредитного звіту) в будь-якому Бюро кредитних історій (в т.ч. до укладення Договору). Зазначена згода діє протягом всього строку дії Договору. Обробка персональних даних фізичних осіб, отриманих від третіх осіб здійснюється на підставі згоди клієнта/потенційного клієнта та його засвідчення про надання згоди близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів або третіх осіб на обробку їхніх персональних даних та до передачі таких персональних даних ТОВ «УЛФ-ФІНАНС». Обробка персональних даних фізичних осіб без згоди таких осіб здійснюється виключно відповідно до законодавства України або за умови надання цими третіми особами гарантії, що така передача здійснюється ними з дотриманням вимог законодавства України і не порушує права фізичних осіб, персональні дані яких передаються ТОВ «УЛФ-ФІНАНС».

Підписанням цього документу Клієнт заявляє, гарантує та підтверджує, що:

а) Клієнт діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою проживає однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), на укладання та виконання Договору (в тому числі, укладення договору фінансового лізингу). У випадку визнання Договору чи будь-якої його частини у судовому порядку недійсним (неукладеним) з причин відсутності згоди другого з подружжя або особи, з якою проживає Клієнт однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), останній зобов‘язаний компенсувати ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» всі витрати та збитки, що виникли у зв‘язку з виконанням такого судового рішення;

б) Клієнт не заперечує, щоб ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» здійснив перевірку Бюро кредитних історій інформації, що надана Клієнтом ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», на отримання останнім інформації з Бюро кредитних історій: Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», яке знаходиться за адресою: вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, м. Київ, 02660; Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», яке знаходиться за адресою: вул. Грушевського, буд. 1-д, м. Київ, 01001, про Клієнта, а також на отримання інформації про Клієнта, з усіх дозволених законом джерел;

в) Клієнт не заперечує, щоб ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» перевірив надану Клієнтом інформацію та надає згоду на:  

- збір, зберігання, використання, поширення та передачу у повному обсязі інформації, що надана Клієнтом ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», в тому числі зазначена в Договорі, до Бюро кредитних історій, назва і адреса якого/яких зазначена в Тарифах ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» і доведена Клієнту ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (надалі – «Бюро»), з метою формування та ведення кредитної історії Клієнта як суб’єкта кредитної історії;

- перевірку Бюро інформації, що надана Клієнтом ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», на отримання ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» з Бюро кредитної історії Клієнта, а також на отримання від Бюро додаткової інформації про Клієнта, з усіх дозволених законом джерел. Я, власник персональних даних, підтверджую, що перед укладенням Договору ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» повідомив мене у письмовій формі про особу та місцезнаходження ТОВ «УЛФ-ФІНАНС»; умови (мету отримання послуги фінансового лізингу; форми забезпечення; наявні в ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» умови надання послуг з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями Клієнта; тип відсоткової ставки; вартість послуги (перелік витрат, пов'язаних з одержанням послуги, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як комісії, витрати на страхування, юридичне оформлення, консультаційні витрати, тощо); строк, на який послуга фінансового лізингу може бути одержана; включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового розірвання договору та умови; відомості про те, від кого Клієнт може одержати докладнішу інформацію.

 

 

Нужна помощь? Мы на связи!
  • Понедельник - Пятница 9:00 - 18:00
  • Суббота, Воскресенье - выходные
top